Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okolí podniku

Vztahy podniku k okolí
Podnik:
- je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání

- je základem TE a hybnou silou hospodářs. rozvoje
- každý podnik má věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozu podniku
- je to celek, který se skládá ze soustavy prvků a vazeb (jsou pevné, těsné, uvnitř podniku)
- je to určitý subjekt, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy, k výrobě statků a služeb. Podnik existuje proto, aby vznikaly výstupy tedy výkony podniku. Jeho hlavním cílem je vytvořit maximální zisk, ale může být i max. obratu nebo tržního podílu.

Okolí podniku

n       Okolím podniku chápeme vše, co je za pomyslnými „hranicemi“ podniku; vše čím je podnik ovlivňován či může sám ovlivnit.

n       Okolí je však velmi obtížné až nemožné vymezit geograficky

n       Okolí podniku a jeho proměny mohou pro podnik představovat jak příležitosti (např. růst populace = více zákazníků), tak hrozby (např. vyšší daně = nižší zisky) a mohou podnik jak posílit, tak i oslabit

n       Podle vlivu a přímosti dopadu na podnik je možné rozlišovat např. mikro- a makrookolí

n       Mnoho prvků okolí podniku ovlivňuje stát

n       s prohlubováním mezinárodní dělby práce se okolí podniku zvětšuje – je širší trh a volný pohyb pracovních sil.

Okolí podniku můžeme rozlišovat například podle těchto hledisek (faktorů, jež ovlivňují fungování podniku):

n       Geografické – prostorové umístění podniku, existence nerostného bohatství klima, geografická poloha

n       Sociální (společenské) – sociální skladba obyvatelstva (zaměstnanců, zákazníků,…), společenské zvyky

n       Politické – politická stabilita v zemi, uspořádání státu, politický systém, strana, která je u moci

n       Právní – stav a vývoj legislativy (např. daňové)

n       Ekonomické – souvisí se společenským, – výkonnost NH, stabilita ekonomiky, nabídka, poptávka, odběratelé, dodavatelé, banky, pojišťovny, inflace, tvoří jej společenský systém, v němž podnik uskutečňuje své podnikání, v ČR do roku 1989 centrálně řízená ekonomika-tzn., že podnikům byly z centra určeny plánované úkoly (např. druha a počet výrobků, počet zaměstnanců, velikost vývozu, apod.), stát určoval co, v jakém množství, za jakou cenu, od jakých dodavatelů nakupovat a komu prodávat, od roku 1990 tržní ekonomika-podniky mají samostatnost a odpovědnost, existuje svoboda podnikání, ale při tom je nutno dodržovat zákony, kromě toho by se každý podnikatel měl řídit i morálními normami(spolehlivost, neúplatnost, ochota,…)

-          do ekonomického okolí patří i konkurence:

Porterův model pěti sil popisuje konkurenční okolí podniku. O tom zda bude podnik konkurenceschopný rozhoduje zejména působení uvedených faktorů. Cílem modelu je pomocí 5 tzv. sil určit ziskový potenciál určitého odvětví, tzn. jak lákavé je toto odvětví

1. riziko vstupu potenciálních konkurentů – Jak snadné nebo obtížné je pro nového konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu?

2. rivalita mezi stávajícími konkurenty – Je mezi stávající konkurenty silný konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent?

3. smluvní síla odběratelů – Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a objednávat větší objemy?

4. smluvní síla dodavatelů – Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně?

5. hrozba substitučních výrobků – Jak snadno mohou být naše produkty a služby nahrazeny jinými?

n       Ekologické – stav ŽP, stupeň ochrany ŽP,  životní prostředí - vše, co člověka obklopuje, životní prostředí působí na podnik a podnik zpětně životní prostředí ovlivňuje, složky:
ovzduší - příčiny znečišťování-výroba tepla,energie, chemické procesy(emise oxidu S,A,C,těžkých kovů), automobilová doprava(těžké kovy, oxid uhelnatý, obrana-bezolovnatý benzín, katalyzátor, elektrifikace), smog(=zvýšené množství nečistot, v blízkosti velkých průmyslových center), skleníkový efekt, ozónová díra(země ztrácí obranu proti UV paprskům), lapače popílku, odsávače škodlivých plynů-alkalická vypírka-Lovosice-zachycuje čpavek, fluor, dusík)
voda-nutné je zajistit nejen dostatek vody, ale i kvalitu pitné vody bez dusičnanů, v dnešní době jsou zdroje pitné vody upravovány chemicky, nezávadná pitná voda vhodná pro kojence je dodávána balená, čističky a úpravny vody
půda - přihnojování, chem.hnojiva s mírou, výhodné je střídání plodit, obrana proti erozím(větrné, vodní)-větrolamy+dopr. zeleň, půdu rekultivovat, oázy zeleně

n       Technicko-technologické – technolog. vyspělost regionu, státu, čističky, stroje, infrastruktura, doprava, telekomunikace , technické-tvoří probíhající technický rozvoj, který zahrnuje:
novou techniku-to jsou prostředky postupné spotřeby(stroje, zařízení), které se používají k výr. či nevýrobním činnostem(např. výpočetní, zdravotnická, dopravní, spojovací, didaktická, vzduchotechnika…),
nová technologie-to je způsob, jakým člověk pomocí techniky vyrábí(např. mechanické zpracování-výroba nábytku, chemické technologie-výroba papíru,biologická t.-kvašení  vána, fyzikální t.-vaření,mražení,pečení,…), vývoj technického rozvoje vedl od ruční práce, přes mechanickou k automatizaci a robotizaci, podnik musí technický rozvoj neustále sledovat, jinak by zaostal a tratil konkurenceschopnost, při pořizování nové techniky a technologie musí podnik posuzovat efektivnost vynaložených nákladů a sledovat návratnost vložených prostředků
- směry technologického rozvoje-
elektrifikace-zavádění el.energie do všech odvětví nár. hospodářství,
elektronizace-používání integrovaných obvodů a mikroprocesorů, což vede ke zmenšování a zlehčení výrobků,
chemizace-zavádění chemie do některých odvětví-zeměd., potrav., zdravot.í, je nutné dbát na rozumnou míru

n       Etické – etické zásady ve společnosti, státu, korupce, lobby, mafie..., problémem je nakalá soutěž - nekalá soutěž-v tržním hospodářství je výhoda, že si podnikatelé konkurují kvalitou, cenou, dalšími službami, při čemž musí dodržovat pravidla hospodářské soutěže, nekalá soutěž je nepřípustná, její podstatou je jednání, které poškozuje jiného soutěžitele(výrobce či obchodníka), např. nesprávné označení jakosti, nepovelené využití vynálezů, úplatky, využití konkur. výrobků ve své reklamě, apod., ten, kdo utrpí újmu v důsledku nekalé konkur. se může na viníkovi domáhat náhrady škody (soud)

n       Kulturně historické okolí – kulturní specifika, národní zvyky

n       Informační -informační je sdělení, ústní, písemné či jiné formy, které odstraňuje neurčitost jevů, člověk by si měl umět z velkého množství informací (informační exploze) vybrat ty, které potřebuje, podniky využívají informace


- Okolí působí na podnik :

1) Přímo : Bez zprostředkování

2) Nepřímo : Zprostředkovaně

Podnik má vztahy k jiným podnikům, obyvatelstvu (např. dává pracovní příležitosti)a státu (např. daně, poplatky)

Každý podnik má různě velké okolí – místní význam nebo mezinárodní význam. Z prohlubováním mezinárodní dělby práce se okolí podniku zvětšuje – je širší trh a volný pohyb pracovních sil.

- Existují tři stránky vztahů podniku k jeho okolí:
a) hmotná stránka – podnik nakupuje materiál; zaměstnanci pracují v podniku; vyrábí
b) finanční stránka – za dodaný materiál podnik platí; vyplácí mzdy zaměstnancům
c) informační stránka – dodávce mat. předchází kupní smlouva; následuje dodací list, Dfa

 

Vztahy podniku a jeho okolí

Vztahy podniku k jiným podnikům
1. Vztahy k odběratelům a dodavatelům
Každý podnik by si měl pokud možno vytvářet trvalé obchodní spojení. Zpravidla dodavatel (prodávající) hledá odběratele (kupujícího). Při nasyceném trhu je obtížnější prodat, proto je nutné před zahájením činnosti provézt průzkum trhu.

2. Vztahy podniku k bankám a pojišťovnám - Banka je důležitým partnerem podniků. firma si vybere banku(rychlost zpracování, výše úroků,solidnost)a u ní si založí účet-vkladový, na něj mu chodí veškeré úhrady a provádí z něj platby, v případě vkladového účtu je podnik věřitel a banka dlužník, vyplácí podniku úroky, podnik si může požádat o úvěr(půjčku), není na něj právní nárok, v případě úvěrového účtu je banka věřitel a podnik dlužník, za poskytnutí úvěru platí podnik úrok(je vyšší), vztah podniku a banky se nazývá úvěrový
Banka zprostředkovává také platební styk:
a) hotovostní způsob placení – papírové peníze a mince
b) bezhotovostní způsob placení
- používají se písemné příkazy, které podnik vystaví a dá své bance, která převede peníze z jeho účtu na účet dodavatele
- příkaz se vyplňuje podle údajů, jež uvedl podnikatel na fakturu
- banka překontroluje správnost příkazu a oprávněnost podpisu
- po převodu peněz zašle oběma účastníkům platebního styku bankovní výpis

podnik a pojišťovna -pojišťovací vztah, vzniká buď ze zákona-povinné pojištění(ZP, SP, pojištění odpovědnosti za úraz či nemoc z povolání, pojištění odpovědnosti za provoz motor.vozidel) nebo na základě smlouvy-dobrovolné pojištění-firma si může pojistit majetek, odpovědnost či rizika spojená s podnikáním, podnik uzavře s pojišťovnou smlouvu, platí sjednané pojistné a v případě pojistné události (úraz, smrt) dostane pojistné plnění

3. Vztahy podniku ke konkurenčním podnikům - konkurenty jsou podniky, které dodávají na trh stejný nebo zastupitelný sortiment. Vztah ke konkurenci je v podstatě informační: zkoumání výrobků, cen, podílu na trhu, metod pro udržení zákazníků.
- podnik by měl mít stálý zdroj informací o chování konkurence, ale zároveň by měl chránit svá obchodní tajemství (výrobní a technický charakter)
- ve vztahu ke konkurenci by se měl podnik vyvarovat nekalé soutěže (podplácení, klamavá reklama, klamavé označení zboží)

 

Vztahy podniku k obyvatelstvu
1. Vztahy podniku k zaměstnancům

- kvalifikovaní lidé se zájmem o práci jsou největším bohatstvím každého podniku:
Hmotná stránka – lidé v podniku pracují.
Finanční stránka – odměna za práci.- podnik o své zaměstnance stará – vytváří ze zisku sociální fond, z něhož přispívá zaměstnancům na rekreace, stravování, kulturní akce
- vztahy podniku k zaměstnancům upravuje pracovní právo:zákoník práce, zákon o mzdě, zákon o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení...

2. Vztahy podniku k odborovým orgánům - odbory zastupují zaměstnance před vedením podniku v otázkách např.:
§ péče o pracovníky
§ hygieny práce
§ pracovního prostředí

Vztahy podniku k zaměstnancům upravuje pracovní právo:
§ zákoník práce
§ zákon o kolektivním vyjednávání
§ zákon o mzdě
§ zákon o zaměstnanosti (úřady práce)
§ zákon o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení (důchody; kdo platí pojištění; v jaké výši; druhy důchodů)

Kolektivní smlouva – uzavírají ji odbory s vedením podniku; uzavírá se na 1 rok; řeší mzdové otázky, otázky péče o pracovníky, otázky zaměstnanosti.
Pokud při jejím projednávání nedojde k dohodě, může být vyhlášena:
§ stávka – práci zastaví zaměstnanci
§ výluka – práci zastaví podnik

3. Vztahy podniku k zákazníkům – část obyvatelstva - vztahy mezi občany a podniky upravuje Občanský zákoník

Hmotná stránka – je to prodej zboží a služeb.
Finanční stránka – zaplacení zboží nebo služeb.
Informační stránka – poskytování informací o zboží a službách.
Informační dokumenty – doklady o prodeji zboží.
4. Vztahy podniku k jeho majitelům
Ø majitel vkládá podniku kapitál – případně podnik i řídí
Ø dostává část zisku

 
Vztah podniku ke státu

- vztahy mají především stránku informační – právní předpisy = Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Živnostenský zákoník, Zákon o dani z příjmu.
Dále mají stránku finanční – placení příslušných poplatků za služby, sankce za porušení předpisů, dotace, státní zakázky … atd.
- v některých případech mají i stránku hmotnou – dodávky vybavení, energie, … apod.

- vztah funguje i naopak – podnik ovlivňuje stát  - např.: placením daní, zaměstnáváním lidí, podporou ekonomiky skrze výrobu a prodej výrobků, politickým lobbingem, aj.

- nadnárodní podniky tyto vztahy rozšiřují o další státy, ve kterých působí. Tyto státy mohou podnikům vycházet vstříc (lákají investory), nebo se jim musí podniky ve svém podnikání přizpůsobovat.


1. Vztahy podniku k orgánům státní správy – parlament, senát, vláda
- vztahy mají především stránku informační – právní předpisy = Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Živnostenský zákoník, Zákon o dani z příjmu.
Dále mají stránku finanční – placení příslušných poplatků za služby, sankce za porušení předpisů, … atd. - podnik a finanční úřad - finančnictví,podniky musí platit daně a odvádět daňová přiznání, výši daně si sami vypočítají a v termínu ji zaplatí, FÚ kontroluje správnost výpočtů a včasné placení, při nesrovnalosti ukládá penále(pokuty), smyslem daní je vytvořit zdroje státního rozpočtu, tvoří jeho příjmy, druhy daní: DPH, daň z příjmu, spotřební daň
- podnik a celní úřad-týká se podniků, zabývajících se zahr. obchodem,podnik musí předložit doklady a zboží ke kontrole celnici, ta kontroluje, popř. vyměřuje clo-u dovozu

2. Vztahy podniku k ostatním státním organizacím - rozpočtovým a příspěvkovým org.

3. Vztahy podniku ke státnímu rozpočtu – peněžní fond státu

 

 

Vztahy podniku k obci a regionu

- ve vztahu k regionu může podnik také odvádět daně, zvyšovat zaměstnanost, zvyšovat či snižovat atraktivitu lokality, podílet se na ekonomickém, kulturním, sportovním (sponzoring), aj. rozvoji obce

- vztah k obci -  stránka hmotná- některé podniky jsou zřizovány obcemi nebo v nich obce mají majetkový podíl, jiným podnikům obce poskytují pozemky a provozní objekty (prodej nebo pronájem)
- stránka finanční - částky za pronájem nebo prodej objektů a pozemků, místní daně, obce mohou podnikům poskytnout dotace